POLITICA DE SUPRAVEGHERE PRIN MIJLOACE VIDEO

SCOP

Această politică stabileşte:

1. un  set  unitar  de  reguli  care  reglementează implementarea  şi  utilizarea  sistemului  de supraveghere  video  în  scopul  asigurării  securităţii  persoanelor  şi  bunurilor,  pazei  şi protecţiei  imobilelor,  respectând  în  acelaşi timp obligaţiile ce-i revin SC HARYVERO SRL în calitate de operator de date, conform  Regulamentului (UE) 679/2016 şi  măsurile  de  securitate  adoptate  pentru  protecţia  datelor  cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

2. responsabilităţile  privind  administrarea  şi  exploatarea  sistemului  de  supraveghere  prin mijloace  video,  precum  şi  cele  privind  întocmirea,  avizarea  şi  aprobarea  documentelor aferente acestor activităţi.

Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video şi măsurile de  protecţie  luate  de SC HARYVERO SRL pentru  a  proteja  datele  cu  caracter  personal,  viaţa  privată şi  alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor filmate de camere.

1. CONDIŢII DE LEGITIMITATE

SC HARYVERO SRL prelucrează imaginile  înregistrate  respectând  prevederile legale în domeniu.

1.1 Referinţe normative:

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor
 • Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ,  cu  modificările  şi  completările ulterioare;
 • Ordinul  nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • Decizia  ANSPDCP  nr.  52  din  31  mai  2012  privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
 • Instrucţiunile  M.A.I.  nr.  27/2010  privind  măsurile  de  natură organizatorică şi  tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de  date  cu caracter  personal efectuate de  către structurile/ unităţile MAI;
 • Instrucţiunile   Autorităţii   Europene   de   Protecţie   a   Datelor   Personale   privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles;

1.2 Utilizarea sistemului video

Este necesară pentru buna administrare şi funcţionare a SC HARYVERO SRL, în special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea,   sistemul   video   este   necesar   pentru   a   sprijini   politicile   de   securitate mai cuprinzătoare instituite de  actele normative  care   reglementează protecţia   informaţiilor şi  contribuie  la  îndeplinirea  atribuţiilor  structurii  de  securitate,  astfel  cum  este prevăzut în HG nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor în România.

1.3 Transparenţă

Politica privind utilizarea sistemelor video este disponibilă pe pagina de internet: politicasupravegherevideo.haryauto.ro

1.4 Auditare internă

Sistemul  video  existent  a  fost  instalat  în  urma  unor  analize  de  risc,  anexate  planurilor  de protecţie şi pază.

1.5 Revizuiri periodice

O  revizuire  periodică va  fi  întreprinsă anual  de  către structurile  responsabile  cu  asigurarea securităţii şi va reanaliza:

 • necesitatea menţinerii în uz a sistemului
 • îndeplinirea scopului declarat
 • posibile alternative adecvate la sistem

2. ZONELE SUPRAVEGHEATE

Sistemul  de  supraveghere  prin  mijloace  video,  cuprinde  sediul  SC HARYVERO SRL

Amplasarea  camerelor  a  fost  atent  revizuită pentru  a  asigura  limitarea  pe  cât  posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit şi este  anexată prezentei proceduri.

Dispozitivul de înregistrare este amplasat într-un  spaţiu  bine  protejat,  neexistând posibilitatea sustragerii  suportului  de  stocare  sau  a  dispozitivului,  în  special  în  timpul  producerii  unui eveniment.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum zone de lucru , toaletele şi alte locaţii similare.

În  mod  excepţional,  în  cazul  unor  necesităţi  în  materie  de  securitate  justificate  în  mod corespunzător,  se  pot  instala  camere  în  astfel  de  locuri,  însă numai  după efectuarea  unei evaluări de impact şi după informarea responsabilului cu protecţia datelor personale. În astfel de cazuri, trebuie amplasat un anunţ specific şi vizibil în locurile respective.

3.  DATELE   CU   CARACTER  PERSONAL   COLECTATE   PRIN   INTERMEDIUL SUPRAVEGHERII VIDEO

3.1  Scopul supravegherii prin mijloace video

SC HARYVERO SRL utilizează sistemul  de  supraveghere  video  doar  în  scop  de securitate şi control acces.

Cu  ajutorul  acestui  sistem  se  controlează accesul  în  incinta  unităţii,  se  asigură securitatea bunurilor  şi   siguranţa   persoanelor   –   angajaţi   ai   instituţiei   sau   vizitatori,   precum   şi   a proprietăţilor şi informaţiilor deţinute. Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri  fizice  de  securitate,  cum  ar  fi  sistemul  de  control  acces,  făcând  parte  din  măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul instituţiei, şi ajută la prevenirea, combaterea  şi,  dacă e  cazul,  cercetarea  accesului  fizic  neautorizat,  inclusiv  a  accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate, accesul neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea,  detectarea  şi  investigarea  furturilor  de  echipament  sau  de  bunuri  deţinute  de instituţie  sau  la  prevenirea,  detectarea  şi  investigarea  riscurilor  şi  ameninţărilor  la  adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată.

3.2 Limitarea scopului

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu foloseşte la monitorizarea  activităţii  angajaţilor  sau  la  pontaj.  De  asemenea,  sistemul  nu  este  mijloc  de investigare  sau  de  obţinere  a  unor  informaţii  pentru  anchetele  interne  sau  procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un   comportament   infracţional   (în   circumstanţe   excepţionale   imaginile   pot   fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale).

3.3 Categorii speciale de date

Sistemul video al SC HARYVERO SRL nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”, iar instituţia nu intenţionează să utilizeze sistemul de supraveghere şi în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanţă.

3.4 Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului

În  mod  convenţional  sistemul  de  supraveghere  video  este  un  sistem  static.  Are  ca  funcţie înregistrarea imaginilor şi este echipat cu senzori de mişcare. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma  supravegherii  video,  camerele  sunt fixe  (fără funcţie  de  zoom),  astfel  utilizatorul  nu poate   modifica   perimetrul/scopul   supravegherii.). Operatorii   special   instruiţi   trebuie   să respecte setările de confidenţialitate şi drepturile de acces.

Nu există interconexiune cu alte sisteme şi nu se înregistrează sunetul.

Accesul  este  strict  limitat  la angajaţii autorizaţi în camerele de control unde se află sistemul de supraveghere video. De la caz la caz, se poate acorda accesul în respectivele camere şi altor persoane, doar pe bază de autorizare din partea ofiţerului de serviciu pe unitate şi informarea Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale. Aceste  persoane   nu   vor   avea   acces   la   datele   personale   prelucrate   în   activitatea   de supraveghere video.

4. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA ACESTORA

4.1 Drepturi de acces

Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane ce au cu conturi limitate. 

În special, instituţia noastră impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul:

 • să vizioneze materialul filmat în timp real – imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile  subofiţerilor  desemnaţi  să desfăşoare  activitatea  de  supraveghere în punctul de control-acces;
 • să vizioneze înregistrarea materialului filmat – vizionarea prin derulare a imaginilor înregistrate se va face în  cazuri  justificate,  cum  ar  fi  cazurile  prevăzute  expres  de  lege  şi   incidentele  de securitate, de către persoanele special desemnate.

4.2 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

SC HARYVERO SRL are  obligaţia  punerii  la  dispoziţia  organelor  judiciare,  la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de încălcare a legii.

Sistemul  de  supraveghere  video  nu este utilizat pentru  verificarea  prezenţei  la  program sau evaluarea performanţei la locul de muncă.

În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la  investigarea  unei  infracţiuni  sau  a  unei  abateri  disciplinare  de  natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.

Orice  încălcare  a  securităţii  în  ceea  ce  priveşte  camerele  video  este  indicată în  registrul  de investigaţii, iar responsabilul cu protecţia datelor personale este informat în legătură cu acest lucru cât mai repede posibil.

5. DURATA DE STOCARE

Durata de stocare  a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu  scopul  pentru  care  se  prelucrează datele,  astfel  că imaginile  sunt  stocate pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile în funcţie de capacitatea de stocare, după care se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare  a  materialului  filmat  relevant  poate  depăşi  limitele  normale  în  funcţie  de  timpul necesar  investigării  suplimentare  a  incidentului  de  securitate.  Păstrarea  este  documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

SC HARYVERO SRL garantează că asigură respectarea  drepturilor  ce  revin persoanelor  vizate,  conform legii. Toate  persoanele  implicate  în  activitatea  de  supraveghere video  şi  cele  responsabile  de  administrarea  imaginilor  filmate,  vor  respecta  politica de securitate în vigoare.

6.1 Informarea persoanelor vizate

Informarea  primară a  persoanelor  vizate  se  realizează în  mod  clar  şi  permanent,  prin intermediul  unui semn  adecvat,  cu  vizibilitate suficientă şi  localizat  în  zona  supravegheată, a.î. să semnaleze existenţa camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor personale – conform Anexei.

Persoanele  vizate  sunt  atenţionate  asupra  existenţei  sistemului  de  supraveghere  video  şi  a proprietarului  prin  note  de  informare  corespunzătoare,  care  cuprind  scopul  prelucrării  şi identifică SC HARYVERO SRL ca  operator  al  datelor  colectate  prin  intermediul supravegherii video.

De asemenea, pe pagina de  internet politicasupravegherevideo.haryauto.ro este publicată o notă de informare detaliată, pentru persoanele care doresc să obţină mai multe informaţii legate de activitatea de supraveghere video desfăşurată la nivelul instituţiei.

Responsabilul cu protecţia datelor personale va asigura actualizarea informărilor, corespunzător realităţilor existente în cadrul activităţilor desfăşurate de inspectorat.

6.2 Exercitarea drepturilor  de acces, intervenţie şi opoziţie

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la  datele  personale  care  le  privesc deţinute  de  SC HARYVERO SRL,  de  a solicita intervenţia (ştergere/ actualizare/ rectificare/ anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor,  conform legii. Orice  cerere  de  a  accesa,  rectifica,  bloca  şi/sau  şterge  date  cu caracter  personal  ca  urmare  a  utilizării  camerelor  video  ar  trebui  să fie  adresată la: protectiadatelor@haryauto.ro – Responsabilul cu Protecţia Datelor Personale.

În cazul  în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către SC HARYVERO SRL a datelor personale care o privesc, se poate adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale. Răspunsul  la  solicitarea  de  acces,  intervenţie  sau   opoziţie  se  dă în  termen  de  15  zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii.

Dacă există solicitarea  expresă a  persoanei  vizate,  se  poate  acorda  dreptul  de  a  vizualiza imaginile  înregistrate  care  o  privesc  sau  i  se  poate  trimite  o  copie  a  acestora.  Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor).

În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice  suspiciune  (să prezinte  actul  de  identitate  când  participă la  vizionare),  să menţioneze data, ora, locaţia şi  împrejurările în ca re a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai uşor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor. Există posibilitatea  refuzării  dreptului  de  acces  în  situaţia  în  care  se  aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea  de  a  restricţiona  accesul se  poate  impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile  şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.
POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CAPITOLUL I  – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. S.C. HARYVERO S.R.L cu sediul social în Bucov, DN1B nr. 289A, Bucov, jud. PRAHOVA;cod unic de înregistrare 14491331, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului J29/249/2002, capital social 600 lei, telefon/mobil: 0722503310 reprezentată legal prin Ion Haralambie Florin, în calitate de Administrator, e-mail: florin@haryauto.ro, prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.

Art.2.1 S.C. HARYVERO S.R.L are ca obiect comertul cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) Cod CAEN –4511.

Art.2.2 Scopul colectării datelor este:
Vom utiliza datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

a. Pentru prestarea serviciilor HARYVERO în beneficiul dvs

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Prelucrarea solicitarilor de reparatie a autovehiculului dvs.
 • Preluarea solicitarilor de instalare si configurare pentru produsele comercializate.
 • Preluarea solicitarilor si acordarea de asistenta tehnica pentru autovehiculele iesite din garantie.
 • Prelucrarea datelor dvs pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între S.C. HARYVERO S.R.L. și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

b. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de reparatie / service a unui autovehicul. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs de Client, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei reparatii sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate.

c. Pentru marketing

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs în cel mai scurt timp posibil cererii dvs.

d. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice.

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs fundamentale.

Art. 2.3 Cât timp păstrăm datele dvs cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs cu caracter personal cât timp aveți un contract cu noi. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun (facturi emise, informatii contractuale vechi) .

Regula generală este păstrarea informațiilor legate de interventiile de reparatie efectuate pentru o perioadă de 5 ani de la momentul finalizării interventiei de service. Similar cu situația anterioară, este posibil să păstrăm anumite date și ulterior expirării acestei perioade, în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu intresele noastre legitime.

Art.3 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Art.4 Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date S.C. HARYVERO S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate .

DEFINIŢII

DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

CONSIMŢĂMÂNT: acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

OPERATOR: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

PERSOANĂ VIZATĂ: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

UTILIZATOR: orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

CAPITOLUL II – PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.5.1 Legalitatea: prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu bună credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Art.5.2 Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate;

Art.5.3 Confidenţialitatea: persoanele care prelucrează, în numele S.C. HARYVERO S.R.L, date cu caracter personal au luat la cunoştinţă de caracterul confidenţial al acestor date şi au primit instrucţiuni clare cu privire la modul de operare al acestora;

Art.5.4 Consimţământul persoanei vizate: orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Regulamentului (UE) 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;

Art.5.5 Acurateţea datelor: S.C. HARYVERO S.R.L va lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate să fie rectificate sau şterse, dacă este cazul;

Art.5.6 Informarea: înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. HARYVERO S.R.L va aduce la cunoştinţă persoanelor vizate faptul că li se vor prelucra datele cu caracter personal .

Art.5.7 Stocarea: datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, respectiv decât prevederile legale;

Art.5.8 Protejarea persoanelor vizate: persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Art.5.9 Securitatea: măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

CAPITOLUL III – POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.6.1 În conformitate cu dispoziţiile  Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, S.C. HARYVERO S.R.L va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în scopurile menţionate mai jos, asigurând un nivel de protecţie şi de securitate adecvat.

Art.6.2 Orice prelucrare de date cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare.

Art.6.3 Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:

 1. când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 2. când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
 3. când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
 4. când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 5. când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
 6. când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
 7. când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Art.6.4 Datele personale ale persoanelor ce solicita oferte sau serviciile prestate de comapania noastra și ale altor persoane cu care se stabilesc raporturi juridice vor fi folosite de S.C. HARYVERO S.R.L numai în scopul declarat al acestei politici.

Art.6.5 Informaţiile şi datele cuprinse în contractele de colaborare, precum și în orice alte tipuri de contracte specifice obiectului de activitate, vor fi folosite numai pentru scopul declarat în cadrul acestei politici.

Art.6.6 Datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, cod numeric personal, locul nașterii, numele părinților, numele soților, date privind nivelul de educație, etnie sau orice alte asemenea date), colectate de la persoana vizată, vor fi prelucrate şi utilizate de S.C. HARYVERO S.R.L, numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 . 

CAPITOLUL IV – SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Art.7.1 S.C. HARYVERO S.R.L prelucrează datele personale ale persoanelor ce solicita oferte pentru produsele sau serviciile comercializate/prestate de societate noastra precum și orice alte tipuri de contracte specifice obiectului de activitate.

Art.7.2 Datele cu caracter personal (date de identitate, adresă, cod numeric personal, numele părinților, date privind nivelul de educație, etnie sau orice alte asemenea date), colectate de la persoana vizată, pot fi prelucrate şi utilizate de către S.C. HARYVERO S.R.L. in scopul interogării la SC BIROUL de CREDIT S.A (BC) în vederea efectuării unei analize prealabile, pentru depunerea ulterioară a unei cereri de credit la una dintre instituţiile cu care colaborăm pentru finanţarea maşinilor HARYAUTO (cererea de credit va fi făcută doar de către persoana care solicită finanţarea), activităţilor de marketing, reclamă şi publicitate spre exemplu: transmiterea de oferte referitoare la serviciile noastre, sondaje de opinie privind satisfacţia clienţilor. În vederea îndeplinirii scopului mai sus mentionat, sunt de acord să fiu contactat pe telefon, e – mail sau SMS de către operator sau împuterniciţii săi.

 • Deşi nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. duce la imposibilitatea efectuării unei analize online, privind obținerea unui credit pentru achiziționarea unei mașini şi implicit, a participării dvs. în cadrul campaniilor noastre derulate în scop de marketing. Persoanele care nu doresc să aplice online, dar sunt interesate de achiziționarea unei mașini în sistem de rate, vor beneficia de aceleași oferte și servicii prezentându-se la sediul nostrum cu documentele, în original, specific fiecărui tip de ocupație (angajat, neangajat, pensionar, etc.), numai că timpul pentru procesarea informațiilor furnizate este posibil să fie mai mare.

CAPITOLUL V –  SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.8 S.C. HARYVERO S.R.L îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, S.C. HARYVERO S.R.L utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.8.1 IDENTIFICARE ȘI AUTENTIFICARE UTILIZATORI

Conducerea S.C. HARYVERO S.R.L va desemna din rândul personalului, persoanele având calitatea de utilizatori autorizaţi pentru operaţiunile de prelucrare de date cu caracter personal. Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat cu cont de utilizator şi parola, fiecare utilizator având propriul său cont de utilizator, iar accesul unui utilizator la cont va fi automat refuzat de sistemul informațional după 3 introduceri greşite ale parolei. Schimbarea parolelor se face numai de către utilizatori. La introducerea parolelor acestea nu sunt afișate clar pe monitor.

Art.8.2 COLECTAREA DATELOR

Colectarea datelor cu caracter personal se face prin introducere directă de către persoana vizată prin completarea formularelor de înscriere (scriptic sau electronic pe website-ul www. haryauto.ro/rate1/) precum și a altor tipuri de contracte sau prin utilizatori care vor colecta și introduce datele cu caracter personal ale persoanei vizate din format fizic în sistemul informațional al organizației.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori. Acestora le-a fost adus la cunoștință faptul că datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidențiale, precum şi riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art.8.3 ALTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi încuiate, situate în zone cu acces restricționat.

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) S.C. HARYVERO S.R.L va lua măsuri care vor consta în:

 1. interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 2. informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
 3. implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;
 4. scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza de catre utilizatori, numai în scopul pentru care au fost colectate;
 5. se va evita folosirea tastei “Print Screen” de catre utilizatori în timpul unei sesiuni de lucru;
 6. utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru și calculatorul atunci când părăsesc locul de muncă.

Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de S.C. HARYVERO S.R.L se vor stoca pe suport electronic și/sau arhiva pe suport hârtie, pe perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, cu excepția situațiilor în care prevederile legale prevăd termene exprese.

CAPITOLUL VI – DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Art.9 În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 679/2016 , persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare – dreptul de a obţine de la S.C. HARYVERO S.R.L, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de S.C. HARYVERO S.R.L;
 2. Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obţine de la S.C. HARYVERO S.R.L, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de S.C. HARYVERO S.R.L, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 3. Dreptul la rectificare Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare ;
 4. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, conform Regulamentului (UE) 679/2016;
 5. Dreptul de opoziţie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
 7. Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 8. Reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la alineatul 1;
 9. Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul (UE) 679/2016 , care au fost încălcate.

CAPITOLUL VII – TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.10 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de S.C. HARYVERO S.R.L   nu vor fi transferate în alte state.

CAPITOLUL VIII  – DISPOZIŢII FINALE

Art.11 – Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul (UE) 679/2016 persoanele vizate se pot adresa S.C. HARYVERO S.R.L, iar în situația în care nu se rezolvă solicitarea, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată

Pentru mai multe detalii și informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următoarele date de contact:

Adresă: Bd Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România

Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212; Fax. +40.318.059.602

Adresa web: http://www.dataprotection.ro/

Art.12 – . Prezenta Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal intră în vigoare la data de 25.05.2018.